Jewish Hanukah Box 44 pcs Kosher Candles 4" Multicolored Israel

  • $5.00


Jewish Hanukah Box 44 pcs Kosher Candles 4" Multicolored Israel

 

Length: 10 cm (4 inch)
Material: Paraffin